Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Срочен депозит (за юридически лица)

0 Поръчки ЕМЕРАЛД БАНК Банкови сметки

Минимално салдо

Депозит в BGN BGN 2 000.00

Депозит в друга валута

EUR 1 000

USD 1 000

Откриване Без такса

Поддръжка и обслужване Без такса

Годишен лихвен процент според срока и валутата

BGN

 • 12 месеца 0,45%
 • 3 месеца 0,15%
 • 1 месец 0,05%
 • 6 месеца 0,30%
 • 24 месеца 0,65%

EUR

 • 12 месеца 0,45%
 • 3 месеца 0,15%
 •  1 месец 0,05%
 • 6 месеца 0,30%
 • 24 месеца 0,65%

USD

 • 12 месеца 0,30%
 • 3 месеца 0,05%
 • 1 месец 0,05%
 • 6 месеца 0,10%
 • 24 месеца 0,50%

Закриване BGN 15.00

Овърдрафт

1 Поръчки ЕМЕРАЛД БАНК Банкови кредити

 1. Параметри по кредита
  1.1. Размер на кредита - До едно нетно трудово възнаграждение, но не повече от BGN 5000.00
  1.2. Падежна дата - 10 число на месеца
  1.3. Минимална възраст за откриване на сметка овърдрафт - 18 години
  1.4. Максимална възраст за откриване на сметка овърдрафт - 65 години
 2. Годишна такса за управление на овърдрафт - BGN 30.00
 3. Такса за разглеждане на документи - BGN 20.00
 4. Такса за усвояване - Без такса
 5. Такса за обработване на искане за промени по овърдрафт - BGN 25.00
 6. Такса за увеличение на лимита по овърдрафт - BGN 15.00
 7. Такса за удължаване на срока на овърдрафта с една година - BGN 15.00
Потребителски кредит

0 Поръчки ЕМЕРАЛД БАНК Банкови кредити

 1. Параметри на кредита:
  1.1. Размер на кредита - От BGN 1 000 до 50 000
  1.2. Срок на кредита - От 1 до 5 години
  1.3. Падежна дата - 10 число на месеца
 2. Такса за разглеждане на искане на кредит:
  2.1. за кредити до BGN 1000 включително - BGN 25.00
  2.2. до BGN 15000 включително - BGN 50.00
  2.3. до BGN 30000 включително - BGN 75.00
  2.4. над 30000 - BGN 100.00
 3. Комисионна за ангажимент (годишно) - 1,20%
 4. Комисионна за администриране на потребителски кредит при отпускане - 0,90%
 5. Такса за предоговаряне на кредита:
  5.1. за кредити с текущ дълг до BGN 15000 включително - BGN 300.00
  5.2. за кредити с текущ дълг над BGN 15000 - BGN 550.00
 6. Комисионна за предсрочно погасяване - 0,10%
 7. Такса за усвояване - Без такса
 8. Еднократна комисионна за определяне степента на кредитния риск, начислена върху общия размер на кредита - 0,30%
Банков пакет "Емералд Бизнес Делукс" за юридически лица

1 Поръчки ЕМЕРАЛД БАНК Продукти/услуги за корпоративни клиенти

Пакетът включва:

 1. Корпоративна разплащателна сметка
 2. Овъдрафт или Кредитна карта Visa Business Credit с револвиращ кредит

 3. Активно онлайн банкиране
Важат таксите и комисионните за отделните услуги!
Банков пакет "Емералд Дом Делукс" за физически лица

0 Поръчки ЕМЕРАЛД БАНК Продукти/Услуги за физически лица

Пакетът включва:

 1. Разплащателна сметка "Емералд Плюс"
 2. Кредитна карта Visa Classic/MasterCard Standard
 3. Ипотечен кредит с преференциален лихвен процент
Важат всички такси и комисинни за отделните продукти в пакета!
Директен Дебит

0 Поръчки ЕМЕРАЛД БАНК Банкови преводи

 1. Приемане на съгласие за директен дебит - BGN 2.00
 2. Искане за директен дебит, иницирано от Банката чрез БИСЕРА по искане от клиент на Банката - Без такса
 3. Получен отказ на искане за директен дебит, иницирано от Банката чрез БИСЕРА - BGN 2.00
 4. Плащане, извършено от Банката по искане за директен дебит, иницирано от друга банка, чрез БИСЕРА: 
  4.1. на стойност по-малка от 100000 лв. подлежащо на изпълнение чрез БИСЕРА - BGN 2.00
  4.2. на стойност равна или надвишаваща 100000 BGN, подлежаща на изпълнение чрез RINGS - BGN 20.00
 5. Отказ изпратен от Банката, по искане за директен дебит, иницирано от друга банка чрез БИСЕРА - Без такса
 6. Директен дебит между клиенти на Банката:
  6.1. Искане от клиент на Банката (към клиент на Банката) - BGN 1.00
  6.2. Плащане от сметка на клиент на Банката (по искане на клиент на Банката) - BGN 1.00
 7. Отказ на искане за директен дебит - BGN 2.00
Кредитен превод

0 Поръчки ЕМЕРАЛД БАНК Банкови преводи

 1. За извършване на превод чрез “БИСЕРА” :
  1.1. когато клиентът има сметка в Банката - BGN 1.00
  1.2. при наличен превод, когато клиентът няма сметка в Банката - BGN 2.00
 2. За извършване на превод чрез “RINGS” :
  2.1. когато клиентът има сметка в Банката - BGN 10.00
  2.2. при наличен превод, когато клиентът няма сметка в Банката - 0,30%, мин. BGN 25.00  
 3. За извършване на вътрешнобанков превод - Безплатно
 4. За касови преводи се събира допълнително:
  4.1. До 1000 лева /включително 1000 лева/ - BGN 2.00
  4.2. Над 1000.01 лева - BGN 1.00
 5. За масови вътрешнобанкови преводи, за всеки запис - BGN 0.20
 6. За междубанково масово плащане чрез „БИСЕРА”, за всеки запис - BGN 0.70
 7. За междубанково масово плащане чрез RINGS, за всеки запис - BGN 2.00
 8. За канцелиране на наредено масово плащане, междубанково или вътрешнобанково, за всеки запис - BGN 0.20
 9. За директен превод чрез „БИСЕРА” с многоредово преводно нареждане от/към Бюджета - BGN 2.00
 10. За директен превод чрез RINGS с многоредово преводно нареждане от/към Бюджета - BGN 12.00
Внасяне на суми по разплащателни сметки - Банкноти

0 Поръчки ЕМЕРАЛД БАНК Касови операции

 • до BGN 5000.00 включително - Без комисионна
 • над BGN 5000.00, подредени по купюрни банкноти - 0,15% от общатата стойност
 • над BGN 5000.00, неподредени по купюрни банкноти - 0,30% от общатата стойност