Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Договор за разплащателна сметка

13 Поръчки ГЛОБУС Документи

УЧЕБНА ТЪРГОВСКА БАНКА „ГЛОБУС” Пловдив

бул. Руски 50, тел 032/642323,

 e mail: globusad@abv.bg

 

 

                                            ДОГОВОР ЗА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

       Днес,...................... в гр. Пловдив се сключи настоящият договор за разплащателна сметка между:

 1. ..........................................................................................................................................................................

с търговски адрес Пловдив, бул. Руски 50, представляван от Анастасия Хаджийска, наричан накратко ТИТУЛЯР     и

 

 1. УТБ “ГЛОБУС” АД, ЕИК 122500032, с търговски адрес Пловдив, бул.,,Руски”50, представлявана от Анастасия Хаджийска, наричана накратко БАНКА.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

 1. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА                                                               Чл. 1. БАНКАТА открива разплащателна сметка № ........................................................... на ТИТУЛЯРА (наричана  по-долу накратко СМЕТКАТА).

ТИТУЛЯРЪТ предава на БАНКАТА сумата от .......................(........................................) лв. като първоначална вноска по СМЕТКАТА. Сумата по предходната  алинея не може да бъде по-малка  от  50 лв. В случай че при изпълняване на нареждания на ТИТУЛЯРА за плащане остатъкът по СМЕТКАТА спадне под посочения минимум, БАНКАТА уведомява ТИТУЛЯРА да довнесе необходимата за достигане на минимума сума или да изтегли остатъка и да закрие СМЕТКАТА.                                    Чл. 2. БАНКАТА се задължава срещу възнаграждение да приема и извършва по нареждане на ТИТУЛЯРА плащания по и от СМЕТКАТА, в границите на наличните суми.                                         Чл. 3. За откритата СМЕТКА БАНКАТА издава на ТИТУЛЯРА следния документ:
.....................................................................................................................................................

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА                                                  Чл. 4. БАНКАТА е длъжна да изпълнява нарежданията за плащане на ТИТУЛЯРА в рамките на наличните суми по СМЕТКАТА.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Чл. 5. БАНКАТА дължи на ТИТУЛЯРА лихва в размерите, фиксирани в раздел V от настоящия договор.                                                                                                                                                              Чл. 6. БАНКАТА уведомява ТИТУЛЯРА за извършените операции по СМЕТКАТА ежемесечно, при спазване на условията по раздел IV от договора.                                                                                                  Чл. 7. При загубване, унищожаване или открадване на документа по чл. 3 от договора ТИТУЛЯРЪТ незабавно писмено ще уведоми БАНКАТА. БАНКАТА не носи отговорност, ако преди получаването на уведомлението добросъвестно е платила сума на лице, което въз основа на недвусмислени обстоятелства се е явявало овластено да получи сумата.                                                                             Чл. 8. БАНКАТА се задължава при поискване от страна на ТИТУЛЯРА да му върне същата сума пари, в същата валута, заедно със съответната лихва.

                          III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТИТУЛЯРА                                                                                           Чл. 9. ТИТУЛЯРЪТ се задължава да поддържа минимален остатък в размера, посочен в чл. 1, ал. 2 от договора. В случай че остатъкът спадне под посочения праг, ТИТУЛЯРЪТ се задължава да го възстанови в тридневен срок от датата на получаване на уведомлението от страна на БАНКАТА. Ако не стори това, ТИТУЛЯРЪТ се задължава в същия срок да изтегли остатъка и да закрие СМЕТКАТА. Чл. 10. ТИТУЛЯРЪТ дължи на БАНКАТА възнаграждение в размер на  20 лв. месечно за текущо поддържане на сметка. 

 1. ОПЕРИРАНЕ СЪС СУМАТА ПО ВЛОГА                                                                         Чл. 11. Внасянето на суми от ТИТУЛЯРА по влога ще става по следния начин:
  ...............................................................................................................................................                             Чл. 12. Изплащането на ТИТУЛЯРА на сума по влога става при поискване, изразено в писмена заявка в определена от БАНКАТА форма. Изплащането става срещу представяне на личен паспорт на ТИТУЛЯРА. При изплащане на цялата сума по чл. 1 и дължимата лихва ТИТУЛЯРЪТ предава на БАНКАТА и документа по чл. 3, който се унищожава по следния начин: .............................................  Чл. 13. Тегленето на суми от влога за сметка на ТИТУЛЯРА чрез негов пълномощник става при условие, че пълномощникът представи наред с документите по предходния член и нотариално заверено пълномощно.                                                                                                                                     Чл. 14. Освен на ТИТУЛЯРА суми от СМЕТКАТА могат да се изплащат на следните лица:
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  при представяне на следните документи, които се считат за нареждане за плащане от страна на ТИТУЛЯРА: .......................................................................................................................

 2.     ЛИХВИ ПО ВЛОГА                                                                                                                  Чл. 16. При сключване на настоящия договор лихвата, с която сумата по СМЕТКАТА подлежи на олихвяване, е 0,10% годишно. Олихвяването на сметката с договорения лихвен процент става ежемесечно.                                                                                                                                                       Чл. 17. БАНКАТА си запазва правото едностранно да промени лихвените проценти по този договор при промени в основния лихвен процент, обявен от Българската народна банка.
 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ                                                                   Чл. 18. БАНКАТА уведомява писмено ТИТУЛЯРА за остатъка по СМЕТКАТА и за извършените операции по нея ежемесечно, до 5-то. число на месеца, следващ месеца, за който уведомлението се отнася. Ако ТИТУЛЯРЪТ не оспори писмено дадена операция в двуседмичен срок от датата на получаване на уведомлението по предходната алинея, смята се, че я е одобрил.                                       Чл. 19. При смърт на ТИТУЛЯРА средствата по СМЕТКАТА се изплащат на неговите наследници срещу представяне на удостоверение за наследници, документа по чл. 3 от договора и лични паспорти. Чл. 20. БАНКАТА не може да разгласява, ако не е изрично упълномощена за това, или да ползва за лично облагодетелстване факти и обстоятелства, засягащи авоарите и операциите по сметката на ТИТУЛЯРА, узнати при изпълнение на настоящия договор. Сведение за наличностите и операциите по сметката могат да бъдат давани само на Българската народна банка при запазване на банковата тайна (за целите на между-банковия обмен на информация за кредитоспособността на обслужваните лица) или по искане на съда.. Настоящият договор се сключва в съответствие с Общите условия за работа на БАНКАТА с разплащателни сметки, които ТИТУЛЯРЪТ приема, и състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните:
   
   

ТИТУЛЯР: .....................                                                                  БАНКА: .........................

Договор за депозит

5 Поръчки ГЛОБУС Документи

УЧЕБНА ТЪРГОВСКА БАНКА „ГЛОБУС” Пловдив

бул. Руски 50, тел 032/642323,

 e mail: globusad@abv.bg

 

ДОГОВОР ЗА СТАНДАРТЕН ДЕПОЗИТ

 

Днес ......................., между

 1. УТБ „Глобус“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 122500032 с търговски адрес: гр. Пловдив, 4000, бул. „Руски” 50,   представлявана от Анастасия Хаджийска, наричана за краткост БАНКАТА. и
 2. .................................................................................................

наричан по-долу за краткост ДЕПОЗАНТ,

на основание Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, Закона за платежните услуги и платежните системи, Търговския закон и Закона за кредитните институции, се сключи настоящият договор за следното:

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

            1.Депозантът влага, а Банката приема на депозит сумата от ......... лв. ( ...............) за срок на депозита – (едномесечен, тримесечен, шестмесечен, годишен) по сметка № BG.....................................................................   считано от датата на внасяне на сумата.

            2.Банката заплаща на Депозанта годишна лихва в размер на ..............%, която се начислява съгласно действащите "Лихвени условия по разплащателни сметки и депозитни продукти”  в  УТБ „Глобус“ АД (Лихвени условия).

 

 1. УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

            3.Депозантът има право да внася допълнително суми по настоящия договор по сметка  BG............................................................. до изтичане на срока на депозита. Внасянето на допълнителни суми не се счита за нарушаване условията по договора.

            4.Лихвата по депозита се начислява от датата на сключване на договора и е платима след изтичане на срока на депозита заедно с внесената сума.

            5.Ако датата на падежа е неработен ден, ДЕПОЗАНТЪТ се  разпорежда  със  средствата по депозита на първия следващ работен ден.

           

 1. (За депозити в BGN ,EUR, USD)

Предсрочното прекратяване на договора за депозит, както и предсрочното теглене на суми от депозитната сметка от страна на ДЕПОЗАНТА се счита за нарушаване условията на т.1 от този договор. Ако по време на действие на договора ДЕПОЗАНТЪТ поиска предсрочно прекратяване или намаляване на сумата по депозита, за изтеклия период върху депозираната сума се начислява лихва като по разплащателна сметка съгласно действащите към момента на прекратяването Лихвени условия на БАНКАТА, а при необходимост се оформя и нов договор.

 1.   (За  депозити в BGN ,EUR, USD):

Страните се съгласяват, че в случай на постъпване на запорно съобщение за принудително изпълнение върху част или цялата сума по депозитната сметка, настоящият договор ще се счита за автоматично прекратен, като БАНКАТА ще заплати лихва съгласно определения в Лихвените условия на БАНКАТА лихвен процент за разплащателни сметки. Ако по някаква причина Договорът бъде прекратен преди изтичане на договорения срок, БАНКАТА ще заплати лихва съгласно определения в Лихвените условия на БАНКАТА лихвен процент за разплащателни сметки.

 

 

 1. Ако до датата на падежа Депозантът не е заявил писмено искане за прекратяване на договора, депозита се подновява автоматично за същия срок, при условията, при които Банката приема депозити от същия вид в момента на предоговарянето.

 

            IІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕПОЗАНТА

 1. Депозантът се задължава:

9.1. да се разпорежда с наличностите по сметката лично или чрез надлежно упълномощен представител.

9.2. да представи изискуемите документи съгласно Наредба № 3 на БНБ и Общите условия на УТБ „Глобус“ АД по спестовни влогове и срочни депозити;

 1. Депозантът има право:

10.1. да внася суми по сметка № BG.................................................................... през цялото време на действие на договора;

10.2. да се осведомява за наличностите по сметката на гише в банковите салони и/ или по друг предлаган от Банката начин;

10.3. да се разпорежда със сметката си;

10.4. да закрие сметката.

 

            ІV.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

11.При изгубен, откраднат или унищожен договор и/или удостоверение за самоличност, Депозантът е длъжен незабавно за уведоми Банката писмено.Банката не носи отговорност, ако до получаване на уведомлението добросъвестно е платила суми на лице, упълномощено да получи плащането.

12.Депозантът носи отговорността за достоверността на всички данни предоставени на Банката при сключване на договора и впоследствие.

13.С подписване на настоящия договор Депозантът/законния представител на Депозанта и/или упълномощеното от него лице декларира, че:

            Е запознат и приема Общите условия на банката при изпълнение на еднократни платежни операции, ТАРИФАТА за условията, таксите и комисионите, която банката прилага при извършване на банкови услуги на юридически лица, Лихвените условия по разплащателни сметки и депозитни продукти в банката и Общите условия на банката по спестовни влогове и срочни депозити.

 1. С подписването на настоящия договор Депозантът на основание чл.21 от Наредба № 3 на БНБ дава съгласието си и упълномощава БАНКАТА да събира служебно от сметката му всички свои вземания към него с настъпил падеж.
 2. Неразделна част от настоящия договор са Общите условия на УТБ „Глобус“ АД за изпълнение на еднократни платежни операции, ТАРИФАТА за условията, таксите и комисионите, която прилага при извършване на банкови услуги на юридически лица, Лихвените условия по разплащателни сметки и депозитни продукти в УТБ „Глобус“ АД    и Общите условия на  УТБ „Глобус“ АД по спестовни влогове и срочни депозити, които  имат задължителна сила за страните по този договор.
 3. За всички неуредени с този договор и документите по т.15 въпроси се прилагат разпоредбите на Наредба № 3 на БНБ , ЗПУПС и действащото в страната законодателство.

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни  екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила в деня, в който сумата по този договор постъпи по сметката на ДЕПОЗАНТА.

ПАДЕЖ:  ..........................    

                                             

Депозант : ………………………….                     За Банката:………………………..

Договор за кредит

2 Поръчки ГЛОБУС Документи

УЧЕБНА ТЪРГОВСКА БАНКА „ГЛОБУС” Пловдив

бул. Руски 50, тел 032/642323,

 e mail: globusad@abv.bg

 

 

ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

Днес, .............................., в гр. ..................................... се сключи настоящият договор
за банков кредит между:
1. .........................................................................................................................................
с търговски адрес ..............................................................................................................
представляван от ..............................................................................................................
и наричан накратко КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ     и    

 1. .........................................................................................................................................
  с търговски адрес ..............................................................................................................
  представлявана от .............................................................................................................
  и наричана накратко БАНКА.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

 1. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ (краткосрочен, средно-
срочен, дългосрочен) кредит в размер на ............... (..................................) ..... (валу-
та) за целите, дейностите и обектите, подробно описани в Приложение № 1
(Искане за предоставяне на кредит), съставляващо неразделна част от договора.

Чл. 2. Кредитът следва окончателно да бъде изплатен, заедно с лихвите по него,
не по-късно от .................................................................................................................

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТА

Чл. 3. Кредитът се предоставя за целите, изложени в Искането за предоставяне на
кредит. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ гарантира, че данните, обявени в Искането за
предоставяне на кредит,  са верни.

Чл. 4. Кредитът се предоставя след учредяването на всички обезпечения, конкре-
тизирани по-долу в настоящия договор.

Чл. 5. БАНКАТА открива на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ кредитна сметка № ........................................................  и извършва предоставянето на кредита чрез превод на сумите по траншовете в тази  сметка.

                                III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

Чл. 9. БАНКАТА е длъжна:   

9.1. да отпусне кредита изцяло по кредитната сметка.
9.2. да предоставя по искане на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ информация за изплатени-
те и неизплатените части от кредита;
9.3. да приеме предсрочно плащане, в който случай лихва се дължи само за периода
на реалното ползване на кредита;
9.4. да следи и управлява заложените при нея ценни книжа и други вземания, при на-
личие на такива, както и да съхранява предоставените в залог движими вещи.

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

Чл. 10. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен:

10.1. да ползва отпуснатия кредит само за целите и дейностите, предвидени в договора;
10.2. да застрахова придобитите с банков кредит имущества (машини, съоръжения,
насаждения, животни, стоки и материали и др.) в срок до .......... дни от придобиването
им за сума, равна на .............................., за което да представи на БАНКАТА застрахова-
телната полица;
10.3. да води редовна счетоводна отчетност за дейността си в съответствие с норматив-
ните изисквания, която да предоставя при поискване на банковите контролни органи
и да им оказва съдействие при извършваните от тях проверки за целевото използване
на кредита, за наличието на съответна обезпеченост на същия, за условията на съхране-
ние и качеството на стоките, за закупуването на които е ползван кредитът;
10.4. да издължава ползвания кредит и лихвите по него съгласно условията по договора,
включително и предсрочно;
Чл. 11. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да уведомява БАНКАТА за всяка промя-
на в изложените пред нея в документите данни в срок от ............ дни
от узнаването й.

 1. ЛИХВА. НЕУСТОЙКА. ТАКСА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 12. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ ще издължава кредита съгласно погасителен план по
приложение № 2 от договора.

Чл. 13. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на БАНКАТА лихви за ползването на сумата
по кредита в размер на основния лихвен процент, обявен от Българската народна банка,
увеличен с ................................ пункта. При неиздължаване на сума по кредита в срок
БАНКАТА увеличава с ............... наказателни пункта договорената лихва по предходната
алинея.

Чл. 14. За обслужване на кредита и за всички понесени разходи във връзка с отпускането
му БАНКАТА има право на обезщетение в размер на ....................................

 1.   ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА. ПРЕДПЛАЩАНЕ

Чл. 15. Погасяването на кредита става чрез превод от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ
на суми по следната сметка: ........................................................................
В ................ дневен срок от получаване на паричния превод по посочената сметка БАНКАТА
издава на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ разписка.
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да извършва предсрочни плащания и БАНКАТА няма
правото да откаже да ги приеме, освен ако те са в размер под .......................................

                                  VII. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА КРЕДИТА

Чл.16. За обезпечаване на кредита КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ учредява в полза на БАНКА-
ТА залог върху: ....................................................................................................

Чл. 17. За обезпечаване на кредита КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ ще учреди в полза на БАН-
КАТА ипотека върху: ................................................................................................
Изповядването на ипотеката и вписването й в регистрите на съответната нотариална служ-
ба ще стане за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.

Чл. 18. За обезпечаване на кредита КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ ще представи на БАНКАТА
следните договори за поръчителство и банкови гаранции: ......................................................

                                 VIII. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА КРЕДИТА

Чл. 21. БАНКАТА може да иска предсрочно връщане на сумата по кредита, когато:

21.1. той не се ползва за целта, за която е предоставен;
21.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е дал неверни сведения;

Настоящият договор се състави в две еднообразни екземпляра у по един за всяка от
договарящите страни, и се подписа от тях както следва:

 

БАНКА: ....................                                                КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ: .....................

Разплащателни сметки

2 Поръчки ГЛОБУС Услуги

              УТБ „ГЛОБУС” АД (Банката) открива, води и закрива разплащателни сметки на клиенти - физически и юридически лица (Клиент) в национална и чуждестранна валута, чрез които извършва платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).

 


РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Разплащателна сметка е сметка, която Банката води за съхранение на пари, платими на виждане без срок на предизвестие.
 2. Банката открива разплащателни сметки на клиенти при минимални салда съгласно Тарифата за условията, таксите и комисионите, които УТБ „Глобус” АД прилага при извършване на банкови услуги на физически и юридически лица (Тарифата). Минимално изискуемото салдо се депозира при откриване на сметката и остава блокирано до закриване на сметката.
 3. Банката открива сметката след представяне на следните документи от Клиента:

3.1. Клиент - юридическо лице или едноличен търговец е длъжен да представи:

 • Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
 • Актуално удостоверение за регистрация на Клиента (издадено от Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно решение и актуално състояние по фирменото дело на клиента;
 • Извлечение от учредителния акт на Клиента, с което се установяват правомощията за разпореждане с неговото имущество, в т.ч. и със средства по сметки;
 • Лични данни от документите за самоличност на представляващите Клиента (лични карти/паспорти др.);
 • Декларация за съгласие за копиране на лични данни по ЗЗЛД на лицата по буква „г” (подава се от пълномощник);
 • Нотариално заверено пълномощно (ако има такова), с което лицето (лицата), които управляват и представляват Клиента оправомощават друго лице/лица да се разпореждат с парите по сметката от името на титуляра;
 • Спесимени (образец) от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат със средствата по сметката от  името на Клиента (лицата по букви в) и е)), като подписите на тези лица се полагат в присъствието на упълномощен служител на Банката или следва да са заверени нотариално;
 • Декларацията за действителен собственик съгласно по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП;
 • Други документи, изисквани от Банката по нейна преценка.

 

3.2.Клиент - Физическо лице следва да представи:

 • Лични данни по документ за самоличност на Клиента;

б) Нотариално заверено пълномощно, (ако има такова), с което титулярят оправомощава друго лице/лица да се разпореждат със сметката;

в) Документ за самоличност на  упълномощеното лице. Упълномощеното лице попълва Декларация за съгласие за копиране на лични данни по ЗЗЛД;

г) Спесимен (образец) от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат със средствата по сметката от  името на Клиента (лицата по букви а) и б)), като подписите на тези лица се полагат в присъствието на упълномощен служител на БАНКАТА или следва да са заверени нотариално.

3.3. Документи, издадени на чужд език или в чужбина, се представят в оригинал или нотариално заверено копие, вкл. легализиран превод на български език.

3.4. При откриване на сметка Клиентът трябва да бъде с доказана идентичност съгласно действащите нормативни актове в Република България.

 1. Банката олихвява разплащателните сметки съгласно действащите ”Лихвени условия по разплащателни сметки и депозитни продукти в УТБ „Глобус” АД, валидни за периода на олихвяване при база 360/360 дни и изплаща в края на годината текущо начисляваните лихви.
 2. При олихвяване на сметка на чуждестранно лице Банката удържа данък при източника съгласно действащата нормативна уредба. Данък при източника се удържа и при съвместни сметки, при които някой от Клиентите е чуждестранно лице.

 

РАЗДЕЛ ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

 

 1. БАНКАТА има право:

 

 • . Да откаже да изпълни платежна операция при:
 • липса на достатъчно средства по сметката, включително за дължимите такси и комисиони;
 • ако не са представени необходимите документи, в съответствие с изискванията на българското законодателство;
 • неясноти или пропуски, поправки и зачертавания в документите, придружаващи преводното нареждане, както и в самото нареждане.

В тези случаи Банката уведомява Клиента, като извършва плащането след отстраняването на горните причини, освен ако за изпълнение на нареждането е налице ограничение съгласно действащ нормативен акт.

 • Да върне депозираните платежни документи, ако по сметката няма достатъчно средства.
 • Банката не може да откаже на Клиента да извърши плащане от неговата сметка, ако плащането е допустимо по действащото законодателство, приложимите правила за плащане и условията, при които се води сметката.
 • Да откаже да изплати в брой суми над определения в Тарифата размер за касово теглене със заявка, ако не е била писмено уведомена три работни дни предварително за намерението на Клиента да изтегли сумата.

 

 1. БАНКАТА се задължава:

 

 • Да извършва с текущ вальор преводните нареждания за плащане в лева, постъпили в Банката до 14,30 часа на съответния работен ден, а тези след този час с вальор - следващия работен ден.
 • Да счита за дата на получаване на преводните нареждания в чуждестранна валута същия работен ден, ако преводните нареждания са представени в Банката до 15.00 ч За дата на получаване на постъпилите след този час преводни нареждания се счита следващия работен ден.
 • При преводни нареждания в чуждестранна валута Банката заверява сметката на банката на бенефициента в рамките на максимум 3 работни дни от датата на получаване на преводното нареждане. За преводни нареждания, представени на хартиен носител, този срок може да бъде удължен с още един работен ден.
  • При изпълнение на преводни нареждания в евро с клауза за разноските „споделени”, при които банката на получателя се намира на територията на Европейската общност, Банката заверява сметката на банката на бенефициента до края на следващия работен ден след момента на получаване на платежното нареждане. Този срок може да се удължава с още един работен ден при иницииране на платежни операции на хартиен носител.
 • Банката задължава платежната сметка на платеца с вальор не по-рано от датата на задължаване на платежната сметка със сумата по платежната операция.
 • Банката заверява платежната сметка на получателя с вальор датата на заверка на сметката на Банката със сумата на платежната операция.
 • За презгранични преводи с посочени от клиента условия за изпълнение различни от горепосочените, се прилагат съответните членове от Тарифата.
 • Да спазва банковата тайна относно авоарите и операциите по сметките на Клиента, като разкриването й е допустимо само с негово съгласие или по предвидения от закона ред.
 • При получаване на превод в чуждестранна валута към сметка, водена във валута, различна от валутата на превода, Банката превалутира служебно сумата по официалния си курс за деня на заверяване сметката на клиента и заверява сметката, посочена в инструкциите на кореспондента.
 • Банката проверява с грижата на добър търговец положените подписи върху писмените нареждания за извършване на операции по разплащателна сметка. Банката не носи отговорност за последиците и вредите от изпълнени писмени нареждания, съдържащи визуално идентични със съхраняваните в Банката спесимени на подписи на Клиента на разплащателната сметка, съответно на лица, легитимирали се с редовни от външна страна неистински документи и удостоверили разпоредителните си права по сметката (с невярно съдържание и/или неавтентични). Рискът от тези операции остава за сметка на Клиента на разплащателната сметка.
 • При получаване на превод в лева към банкова сметка, водена във валута, различна от лева, Банката третира превода като неуточнен и се свързва с клиента за допълнителни инструкции или връща превода на наредителя.

 

РАЗДЕЛ ІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 

 1. КЛИЕНТЪТ има право:
 • Да се разпорежда с наличните разполагаеми средства по сметката си в съответствие с нормативните актове, регулиращи платежния процес:
  • лично - когато клиентът е физическо лице;
  • чрез законните представители – за юридически лица;
  • или чрез упълномощени с нотариално заверено пълномощно или друг акт (напр. съдебно решение за назначаване на настойник, удостоверение за наследници и др.)  лица.
 • Нотариално завереното пълномощно следва да съдържа: трите имена на пълномощника, единния  му граждански номер и местожителството му, а за чужди граждани - пълното име по документ за самоличност, дата и място на раждане, вид, номер и издател на документа за самоличност и изрично да са посочени действията, които пълномощникът има право да извършва. Оттеглянето на пълномощно има действие по отношение на Банката само след надлежно писмено уведомление.
 • Да прави рекламации по касови операции само на гишетата на Банката в момента на получаването или изплащането на сумите.

 

 

 1. КЛИЕНТЪТ се задължава:
 • Да захранва сметката си безкасово и/или в брой, както и да поддържа постоянно по сметката минимален авоар в размер, определен в Тарифата на Банката.
 • Клиентът/пълномощникът наредил плащането носи отговорност за последиците от неправилно съставени платежни документи.
 • Да заплаща на Банката такси и комисиони, определени съгласно действащата Тарифа.
 • Клиентът се задължава да уведомява Банката за всяка промяна в представените при откриване на сметката документи, както и при промяна на лицата, които имат право да се разпореждат със сметката, като промените имат сила по отношение на Банката само от момента, в който тя е била писмено уведомена за извършената промяна.
  • В съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, физическите лица представят съответните удостоверителни документи в 7-дневен срок от настъпването на промяната, а юридическите лица и физическите лица - еднолични търговци следва да представят в Банката официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от вписването на промяната в регистъра.
 • Банката не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от плащания, извършени до деня на получаване на писмено уведомление за настъпили промени по т.9.4.

 

РАЗДЕЛ IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ

 

 1. Банката не контролира предмета и законосъобразността на сделката, в резултат на която е възникнало плащане, освен в предвидените от закона случаи или по договореност с Клиента.
 2. 11. При загуба или кражба на документи, идентифициращи или легитимиращи Клиента или негови представители, Клиентът е длъжен незабавно писмено да уведоми Банката. Банката не носи отговорност за извършени банкови операции до писменото й уведомяване.
 3. Банката приема и изпълнява в съответствие с действащото законодателство запорни съобщения за налагане на запор върху паричните средства по разплащателни сметки.

 

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Паричните средства по разплащателните сметки са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размер на 196 000 лева и по реда, предвиден в Закона за гарантиране на влоговете в банките.
 2. Не са гарантирани по условията и реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките средствата по разплащателни сметки на:
 • лицата, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия, в отклонение от обявените от Банката условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители;
 • членовете на СД, съответно на прокуристите/търговските пълномощници и на членовете на органите за вътрешен одит;
 • съпрузите и роднините по права и по съребрена линия до втора степен включително на лицата по точка 14.2.     

          

  Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ на УТБ ”Глобус” АД влизат в сила от 22.11.2018 г.

Дебитни и кредитни карти

8 Поръчки ГЛОБУС Услуги

Дебитните карти VISA Electron,  издавани от  банката  са предназначени за ползване у  нас и  в  чужбина, като с тях може да се извършва безналично заплащане на стоки и услуги  при търговци, теглене на пари в брой  от терминални устройства АТМ, получаване на пари в брой  в клонове на банка  (у нас и в чужбина). Оправомощен ползвател е  физическо  лице,  на  което  се  издава   банкова  карта. Титуляр на обслужващата сметка е физическо лице, на което е открита платежна сметка в Банката.

  

 

 

 

 1. I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

 1. Оправомощени ползватели на дебитни карти могат да бъдат:
 • местни физически лица;
 • чуждестранни физически лица с постоянно пребиваване в Република България, явяващи се местни лица (резиденти) по смисъла на Валутния закон;
 • чуждестранни физически лица без постоянно пребиваване в РБългария;

Титуляри на  обслужващата  сметка  могат  да бъдат гореизброените  физически  лица.

 

 1. Видове дебитни карти според оправомощения ползвател:

2.1. Основна карта – издава се на местно и/или чуждестранно физическо лице;

 

 1. Необходими документи за издаване на карта

3.1  За издаване на карта се представят следните документи:

 • Искане (по образец на Банката), включващо писмено съгласие с Общите условия на Банката по Договор   за издаване и  обслужване на дебитна карта, подписано от  титуляра на обслужващата сметка и оправомощения ползвател;
 • Договор за издаване и обслужване на  дебитна  карта;
 • Документ за самоличност (паспорт  или   лична  карта)  на  физическото  лице,  включително  и  за представителя на фирмата;

 

 1. Условия за издаване на дебитни карти:

4.1. Открита  в  Банката  обслужващата  сметка  в  Евро,   Щатски долари  или 

4.2. Попълнени и представени в Банката необходими  документи по т. 3.

 

 1. Издаване и съхранение на банковата карта

5.1. Картата представлява средство за достъп на оправомощения ползвател до  обслужващата сметка посредством използването на Персонален идентификационен номер /ПИН/.

5.2. Картата и ПИН-ът се получават лично  от оправомощения ползвател в Банката.

5.3. Всички издадени от Банката карти са нейна изключителна собственост.

5.4. Банката си  запазва правото да отказва издаване на карта по  искане на клиент, без  да  посочва основанията за това.

5.5. Всички операции с картата се авторизират от авторизационната система на Банката след проверка на  размера  на  разполагаемата  наличност  по   обслужващата  сметка  на  ползвателя,   както  и проверка  на договорените  транзакционни  лимити,  определени за  оправомощения ползвател на картата.

 

 

 

 1. Ползване и съхранение на банковата карта

6.1. С   получаване  на  картата   и   ПИН,   оправомощеният  ползвател   носи   пълна  отговорност   за опазването им.

6.2. Картата  не може да се заема, прехвърля или  да се предоставя на трети лица по какъвто и да е друг начин.

6.3. При  изтичане на срока  на валидност на картата  оправомощеният ползвател е длъжен незабавно да я  върне  на Банката.  Оправомощеният ползвател е длъжен незабавно да  уведоми писмено Банката и в случай на настъпване  на каквито и да са промени в данните, съдържащи се в искането за издаване на картата.

 

 1. Лихви, такси и комисиони

7.1. За издадените  карти и извършените операции с тях, както и за операции с обслужващата сметка, банката начислява лихви, такси и комисиони съобразно Тарифата за лихвите, таксите и комисионите

 

 1. Плащане с дебитна карта

8.1. Банката  задължава  служебно обслужващата сметка  със   сумите на  плащанията,  извършени  от оправомощения ползвател с  използване на картата, по  хронологичен ред на постъпването им  в Банката.

8.2. При извършване на плащане във  валута, различна от валутата на сетълмента на Банката, сумата на плащането се конвертира по курса за съответната валута, прилаган в международната разплащателна система на датата на осъществяване на сетълмента от международната картова организация.

8.3. В началото на всеки  месец Банката  изготвя  извлечение за извършените през предходния месец

транзакции по дебитната карта и за удържаните суми за такси и комисиони, което се предоставя на клиента по избрания от него начин в Искането за издаване на картата.

 

 1. Валидност

9.1. Срокът  на валидност на картата  е двегодишен и изтича в края на месеца/годината, изобразени върху  нея.

 

10.Отговорности

10.1.  Банката  не следи за  законосъобразността  на  сделките,  по  които  оправомощения  ползвател извършва  плащания  с  използване  на  картата  и  не  носи   отговорност  за  вреди, причинени от неправомерна  употреба на картата,    ако  преди уведомяването  си,  добросъвестно е изпълнила нареждане за извършване на операция.

10.2.  Картата  не може да бъде използвана за цели, които  противоречат на закона,  включително за

придобиването на стоки или услуги, забранени от действащото в юрисдикцията на оправомощения ползвател право.

 

 1. 11. Промяна на условията

Банката си запазва правото по всяко  време едностранно да променя условията за ползване на картата, за  което  е  длъжна да  уведоми оправомощения ползвател, съгласно  предвидения  ред  в  Общите разпоредби за платежни услуги.

           За  всички   въпроси,  неуредени   с   тези  Общи    условия,  се  прилагат   съответните   разпоредби   на действащото българско законодателство.

 

         Настоящите Общи условия на УТБ „ГЛОБУС” АД са приети с Решение на Съвета на директорите № 1/ 22.11.2018 г.

УЧЕБНА ТЪРГОВСКА БАНКА „ГЛОБУС” АД-Пловдив

бул. Руски 50, тел 032/642323  e mail:globusad@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ  НА  ТБ  „Глобус АДЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КРЕДИТНИ КАРТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 1. I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 1. Банката (наричана и Издател) издава банкови платежни карти (кредитни) с реквизити, съгласно стандартните изисквания на съответната международна организация за картови разплащания (МКО) и с персонален идентификационен номер (ПИН-код). Издаваните кредитни карти могат да бъдат ползвани в страната и в чужбина.

 

 1. За издаване на карта Клиентът попълва Заявление по образец, в което предоставя на Банката данните, необходими за издаване на карта. За издаване на кредитна карта Банката извършва оценка на кредитоспособността на Клиента въз основа на данните в Молбата и данните, достъпни чрез публични регистри в страната.

 

 1. Картата е собственост на Издателя и се предоставя за ползване на Клиента след подписване на договора и другите необходими документи.

 

 1. Операции, които могат да се извършват с карта

С картата могат да се извършват следните операции:

4.1. теглене на пари в брой от терминални устройства АТМ (банкомати), обозначени с търговската марка на съответната МКО и конкретно посочена търговска марка за съответния продукт на картовата организация;

4.2. безкасово плащане на стоки и услуги при търговци, чрез терминални устройства ПОС и импринтери, обозначени с търговската марка  на съответната МКО и конкретно посочена търговска марка за съответния продукт на картовата организация и интернет разплащания;

4.3. теглене на пари в брой от клонове на банки или други финансови институции чрез терминални устройства ПОС, обозначени с търговската марка на съответната МКО и конкретно посочена търговска марка за съответния продукт на картовата организация;

4.4. прехвърляне на средства на АТМ между предварително посочени сметки на Титуляря, свързани с картата;

4.5. заплащане на битови услуги

4.6.  погасяване на кредити на АТМ;

 

 1. Банката си запазва правото да разширява или стеснява видовете операции, които Клиентът има възможност да извършва чрез картата, информация за което може да се получи в клоновете и на интернет страницата на Банката.

 

 1. Когато при операции с картата, извършени извън страната, е необходимо конвертиране във валута, различна от валутата на сметката/картата, то се извършва по курс, определен от

съответната МКО в деня на тяхното обработване при нея

 

 1. Права и задължения на страните по издаване и ползване на кредитни карти

Клиентът има право:

 - да извършва операции с картата до размера на разполагаемата наличност по сметката, свързана с картата, съответно договорения

кредитен лимит и съгласно лимитите по видове транзакции;

 - да определи лимити на плащане с допълнителна карта (издадена към основна карта), които да посочи в молбата за издаване на карта;

- да поиска деблокиране на картата при въведени три поредни грешни ПИН-кода;

- да поиска издаване на нов ПИН-код при забравяне на ъществуващия и да променя ПИН-кода на банкомат на Банката;

- да поиска писмено или чрез Телефонния център издаване на нова карта при изгубване, унищожаване или противозаконно отнемане на картата и да получи новите карта и ПИН-код лично при Издателя.

 

 1. Клиентът се задължава:

8.1. Да получи картата и ПИН-кода в банката лично. В случай, че не може да получи

картата лично Банката изпраща чрез куриер картата и ПИНкода в отделни пратки, като

разноските са за сметка на Клиента

8.2. при получаване на картата незабавно да се подпише на определено

то за това място (лента за подпис) на обратната страна на картата по начин, съответстващ на подписа върху документа за самоличност;

8.3. да запомни ПИН-кода към картата и да унищожи разписката, като не съобщава

своя ПИН-код на трети лица, включително н а членове на семейство си или на други свои

близки и роднини;

8.4. да не записва своя ПИН-код никъде и да предприеме всички други мерки с

оглед запазване на ПИН кода в тайна, включително да не използва един и същ ПИН

код  продължително време.

8.5. да не съобщава или предоставя по друг начин номера на картата на трети лица,

нямащи отношение към обслужването на картата и операции, извършвани с нея;

8.10. да се легитимира с личен документ пред съответния търговец, приемащ

плащания с банкови карти;

8.11.да върне картата в Банката при настъпване на едно от следните събития

- повреждане, изтичане на срока на картата, предсрочна изискуемост на използвания кредитен лимит или прекратяване на Договора за банкова карта

8.12. да поддържа по сметките си, достатъчен авоар за посрещане на всички

плащания, извършени с банковата карта и дължимите на Банката такси и комисиони;

 

 1. Банката има право:

9.1. да опрeделя максималните суми (лимитите) и броя на транзакциите за операции,

извършвани с картата за определен период, като уведомява Клиента в банковите салони, на

интернет страницата си, с месечните извлечения или по друг подходящ начин за извършени

промени на лимитите;

 

Лимити при транзакции с кредитни карти

 

ЛИМИТ НА ТРАНЗАКЦИЯ

ПРИ ПЛАЩАНЕ ПРИ

ТЪРГОВЕЦ      

ЛИМИТ НА

ТРАНЗАКЦИЯ

ЗА ТЕГЛЕНЕ в БРОЙ НА

ПОС/АТМ

БРОЙ ТРАНЗАКЦИИ

(на седмица)

До 100% от одобрения

кредитния лимит

 

До 50% от одобрения

кредитния лимит

 

50

 

 

 1. Банката се задължава

10.1. при забравяне на ПИН код или изгубване/кражба или компрометиране на

картата да преиздаде нова карта с нов ПИН-код или само нов ПИН-код в срок до 14

(четиринадесет) дни;

10.2. да осигури връщането на картата или възможно най-бързото й преиздаване в

срок до 14 (четиринадесет) работни дни от уведомлението на Клиента в случай на задържане

на картата от терминалното устройство АТМ, собственост на Банката, дължащо се на

техническа повреда на устройството;

10.3. да съдейства за решаване на случаи на оспорвано плащане при своевременно

осигурена пълна документация от Клиента, в съответствие с правилата на съответната

МКО отразени в изискванията на Банката

 

 1. Застраховка на Клиента

Банката предлага на Клиента да се включи за своя сметка в застрахователните програми

„Двойна защита” , предоставени от застрахователните партньори.

При съгласие Клиентът  подписва застрахователна полица, сертификат или друг документ, издаван от застрахователите. Застрахователните премии се заплащат от Клиента, съгласно уговореното в договора за издаване на карта, като се удържат от разрешения кредитен лимит,   за което Клиентът дава своето неотменимо съгласие

 

 1. Прекратяване на Договор за банкова платежна карта

Договорът се прекратява:

12.1. с писмено предизвестие от Клиента за отказ от преиздаване на картата, подадено един месец преди изтичане срока на валидност на картата;

12.2. по време на срока на валидност на картата, с писмено едноседмично предизвестие (Молба) от Клиента. Клиентът връща картата при подаването на Молбата и отговаря за всички транзакции, които са отразени в Банката, независимо дали тяхното финансово представяне в банката е след датата на прекратяване на Договора. В този случай Клиентът има право на частично възстановяване на платените такси за остатъчния срок, за

който картата не е ползвана.

12.3. При прекратяване или разваляне на договора Клиентът е длъжен да погаси всички

дължими суми към Банката.

12.4. При прекратяване или разваляне на договора и наличие на

положително салдо (внесени собствени средства) сумата се възстановява на Клиента в брой

на каса в клон на Банката или по сметка на Клиента.

 

 1. Лични данни

13.1. На основание Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) с подписването на договор за

откриване на сметка, издаване на карта, ползване на услуги за електронно банкиране или

друга платежна услуга, включително услугите на Телефонния център, Клиентът дава съгласие Банката да обработва негови лични данни, получени при условията на конкретния

Договор, включително заедно с други лични данни, които Банката законосъобразно е получила от трети лица.

 

 

 

         Настоящите Общи условия на УТБ „ГЛОБУС” АД са приети с Решение на Съвета на директорите № 1/ 22.11.2018 г.

 

Кредитни продукти

0 Поръчки ГЛОБУС Услуги

 1. I. За физически лица
 2. Стандартен потребителски кредит

Максимална сума

30 000 BGN

15 000 EUR

Годишен лихвен процент

Годишен процент на разходите

6,40 % 

7,32 %

Срок на погасяване

до 10 години, като: Максимален срок:  до 5000 лв. – 6 години; от 5000 до 10000 лв. – 8 години; от 10000 до 30000 лв. – 10 години

 

Обезпечение

За кредит в размер до 7 000 лева - не се изисква поръчител.

За кредит в размер от 7 001 лева до 30 000 лева - банката изисква минимум  1 поръчител или съдлъжник.

План на погасяване

на еднакви месечни вноски(анюитети)

Такси

 Такса за разглеждане на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка – 75,00 лв.

  Такса за откриване на разплащателна сметка 2.00 лв. и месечно за обслужване 1.80 лв.

Допълнителни услуги

Възможност за застраховка "Живот" - по желание и за сметка на кредитополучателя

 

Необходими документи за кандидатстване (важи за искане, подадено в офис на Банката)

Искане за кредит на физически лица Документи за доказване на дохода;  Копие на документ за самоличност;  Справка за поръчител

 

 

 

 1. Ипотечни кредити – в лева и евро за закупуване на недвижим имот.

 

Максимална сума

до 500 000 BGN

до 250 000 EUR

Годишен лихвен процент

Годишен процент на разходите

 5,20% променлива лихва, независимо от валутата на кредита;

 ГПР 6,80% . Необходимо е сключване на застраховка „Имот” и „Живот” (разходът за застраховка не е включен в ГПР) 

Срок на погасяване

до 30 години;

 

Обезпечение

ипотека върху недвижим имот;

 

План на погасяване

на еднакви месечни вноски(анюитети)

Такси

      Такса за кандидатстване – 200 лв;

     - Такса оценка на имота – 85 лв;

     - Еднократна такса за усвояване – 0,75%

      - Годишна такса за управление, платима месечно върху остатъка от кредита – 0,50%: 

      - Без такса за предсрочно погасяване със собствени средства след третата година;

 

Необходими документи за кандидатстване (важи за искане, подадено в офис на Банката)

1.Удостоверение за граждански брак в случай на ипотека на недвижим имот, собственост на физическо лице

2. Документите за собственост на недвижимия имот - всички нотариални актове, договори за покупко-продажба, вписани протоколи за съдебна делба, договори за доброволна  делба, строителни книжа – протокол за определяне на строителна линия и ниво със заверена кота “било”, разрешение за строеж, одобрен архитектурен проект, таблица за ценообразуване, скица с шестмесечна валидност, протоколи – образци 15 и 16 на сградите, разрешение за ползване.

3.. Предварителен договор между Продавача и Кредитополучателя съгласно чл.19 от ЗЗД.

4. Удостоверение за липса на тежести върху недвижимия имот от Агенцията по    вписванията.

5. Данъчна оценка на имота по чл.264, ал.1 от ДОПК

6. Скица на имота, издадена през последните шест месеца (когато касае урегулиран    поземлен имот, дворно място).

7. Оценка от одобрен от банката лицензиран експерт-оценител

8. Застраховка на имота срещу пожар, природни бедствия, наводнение от спукване на тръби и земетресение за период от една година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. II. За юридически лица (ЕТ, ЕООД, ООД, АД и др.)

                  Банката предоставя кредити в национална и чуждестранна валута, в съответствие  с потребностите на клиента. Видът и размерът на кредитите и условията, при които се предоставят се определят в зависимост от искането на клиента  и на договорна основа. Кредитите в чуждестранна валута се отчитат и погасяват в оригиналната валута, в която са предоставени.

                 Краткосрочните кредити са със срок на погасяване до една година. Средносрочните кредити са със срок на погасяване от една до пет години. Дългосрочните кредити са със срок на погасяване над пет години.


 1.   Стандартен (обикновен) кредит – подходящ е за клиенти, които предварително знаят сроковете в които ще имат потребност от усвояване на кредита. УТБ „Глобус” АД предлага кредити за оборотни средства и инвестиционни кредити  в лева и чуждестранна валута за нуждите на Вашия бизнес.

                 ♦ Кредит за оборотни средства с цел  попълване на временен недостиг на оборотни средства, придобиване на краткотрайни активи.

Условия: Срок – до 12 месеца, с възможност за подновяване до 5 пъти;

За кредити в лева 8,35% лихва, за кредити в евро – 7,90%. лихва;

 Обезпечение: недвижими материални активи или движими материални активи (машини, съоръжения, транспортни средства).

                 ♦ Инвестиционни кредити - за придобиване, изграждане или реконструкция на дълготрайни активи; за финансиране на сливания и придобивания.

Условия:  Срок – в зависимост от предвидимите парични потоци на проекта и общия бизнес цикъл на клиента, максимум 20 г., с възможност за гратисен период; Размер на кредита – до 80% от инвестицията, самоучастие – до 20% от инвестицията.

Лихва при кредит в лв – 9,00%, в евро – 8%;

Усвояване и начин на погасяване – съобразени с индивидуалните нужди на клиента; обезпечение: недвижими материални активи или движими материални активи (машини, съоръжения, транспортни средства).

 1.  2. Банкова гаранция -. УТБ „Глобус” АД предлага Банкова гаранция - подходяща е за клиенти, които имат потребност банката да гарантира за тях пред техни стопански партньори за изпълнението на поети ангажименти – за плащане, за митнически такси, за участие в търг, за добро изпълнение и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНА ТЪРГОВСКА БАНКА „ГЛОБУС” АД - Пловдив

 бул. Руски 50, тел 032/642323, e mail:globusad@abv.bg

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ

 

 

 

ОБЩИ:

 

 1. Искане за отпускане на кредит

2.Декларация за задлъжнялост на кредитоискателя към други банки, лица и държавата

 1. Декларация за наличие или липса на съдебни производства срещу кредитоискателя
 2. Бизнес план, съдържащ целта на кредита, прогнозен паричен поток, маркетингово проучване

 

 

ДАННИ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ – (ЕТ, СД, ООД, АД)

 

 1. Годишни финансови отчети за последните 3 последователни години, както и междинни отчети за последния отчетен период
 2. Годишна данъчна декларация, а за междинния период – месечни ДДС декларации (ако лицето има регистрация по ДДС)
 3. Разяснения по счетоводни статии, вкл. разшифровка на задълженията и вземанията, структура на приходите и др.
 4. Управленски и финансов анализ

ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ СТАТУТА НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ

 

 1. Актуален Устав/Дружествен договор/Учредителен акт (според вида търговец или търговско дружество)
 2. Съдебни решения за първоначална регистрация и промени
 3. БУЛСТАТ
 4. Решения на упълномощения орган на дружеството за кандидатстване за кредит и за предлагане на обезпечение, както и за упълномощаване на лице да подписва документите за кредитната сделка от името на дружеството
 5. Удостоверение за актуално състояние
 6. Информация за лицата, оторизиране да управляват и представлват дружеството (копие от документ за самоличност)
 7. Лицензи и разрешителни ( ако се изискват) свързани с дейността

 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

 

1.Нотариален акт на имота, предложен за ипотека

 1. Актуална скица на имота от Агенцията по кадастър (при ипотека)
 2. Актуална данъчна оценка на имота (при ипотека)
 3. Удостоверение от Служба по вписванията за липса на тежести върху имуществото на дружеството (при ипотека)
 4. Оценка на предложеното обезпечение (за дълготрайни активи) от одобрен от банката лицензиран оценител. За транспортни средства – само застрахователна стойност.
 5. Списък и балансова стойност на машините (определени с инвентарен №) и/или стоките/продукция/материали, предложени за залог; за стоките също и място на съхранение, фактури за закупуване, митнически декларации; за транспортни средства – копия от регистрационните талони.
 6. Договори, оферти (задължително се изискват при залог върху настоящи и бъдещи вземания)

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

 

 1. Документи, доказващи доходите:

При трудови правоотношения – трудов договор с копие от регистрацията му в НОИ,      служебна бележка за размера на доходите на кредитоискателя и съпруга/съпругата.

При доходи от нетрудови правоотношения:

  - При граждански договори и хонорари или свободни професии – данъчна декларация от предходната година, заверена със зеления печат на съответната Данъчна служба; граждански договор и хонорарни листа.

  - При наеми – договор за наем и заверена данъчна декларация по чл.41 от ЗДОФЛ и документ за собственост на недвижимия имот, нотариално заверен.

  - При дивиденти – депозитарна разписка /временно удостоверение/ акции.

  - За приходи от лихви – договор за депозит и извлечение от сметка.

  - При доходи от пенсия – разпореждане от НОИ.

При дейност като ЕТ – удостоверение за актуално състояние, заверена данъчна декларация по чл.41 от ЗДОФЛ и отчет за приходи и разходи за последните 3 години, а ако фирмата няма толкова дълга стопанска история – да представи такива отчети за целия период от създаването си.

При доход като съдружник - за дивидент от ООД и ЕООД - решение на ОС на съдружниците на дружеството за разпределение на печалбата и данъчна декларация по ЗКПО за периода, за който се разпределя печалбата или документ за платен данък дивидент.

При доход от възнаграждение като управител на ООД и ЕООД:

       - Данъчна декларация по чл.41 от ЗДОФЛ.

       -Удостоверение за актуално състояние на дружеството.

       - Договор за управление.

       - Pешение на ОС на съдружниците на дружеството за определяне на неговото

 възнаграждение.

 Баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 години или ако фирмата няма      толкова дълга стопанска история – да представи такива отчети за целия период от      създаването си.

Ако кредитополучателят или съпругът/ата получават доходи като членове на управителни     или контролни органи или представляват търговци – удостоверение за актуално състояние, договор за управление и решение на Общото събрание за определяне на неговото  възнаграждение.

 

2 . Необходими документи при учредяване на ипотека в полза на Банката

2.1.Удостоверение за граждански брак в случай на ипотека на недвижим имот, собственост на физическо лице

2.2. Документите за собственост на недвижимия имот - всички нотариални актове, договори за покупко-продажба, вписани протоколи за съдебна делба, договори за доброволна  делба, строителни книжа – протокол за определяне на строителна линия и ниво със заверена кота “било”, разрешение за строеж, одобрен архитектурен проект, таблица за ценообразуване, скица с шестмесечна валидност, протоколи – образци 15 и 16 на сградите, разрешение за ползване.

2.3.. Предварителен договор между Продавача и Кредитополучателя съгласно чл.19 от ЗЗД.

2.4. Удостоверение за липса на тежести върху недвижимия имот от Агенцията по    вписванията.

2.5.. Данъчна оценка на имота по чл.264, ал.1 от ДОПК

2.6.. Скица на имота, издадена през последните шест месеца (когато касае урегулиран    поземлен имот, дворно място).

2.7.. Оценка от одобрен от банката лицензиран експерт-оценител

2.8.. Застраховка на имота срещу пожар, природни бедствия, наводнение от спукване на тръби и земетресение за период от една година.

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНА ТЪРГОВСКА БАНКА „ГЛОБУС” АД-Пловдив

бул. Руски 50, тел 032/642323  e mail:globusad@abv.bg

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА УТБ „ГЛОБУС” АД

 

              

              Раздел I. Предоставяне

 1. Средства по кредита се предоставят и отчитат съгласно условията на Договор за кредит след като са изпълнени/представени всички предвидени в договора изисквания, документи и доказателства в съответната форма и съдържание.
 2. Правото на усвояване на разрешения от Банката кредит възниква и срокът за усвояване започва да тече за кредитополучателя след изпълнение на всички условия, изцяло удовлетворяващи Банката съгласно т.1, в т.ч. и заплащане на дължимите такси и комисиони.
 3. Банката има право да откаже усвояване на средства по кредита в случаите когато към датата на усвояването обезпеченията, предоставени от кредитополучателя, не са достатъчни или на Банката станат известни факти и обстоятелства за влошени финансови показатели на кредитополучателя или солидарен длъжник спрямо момента на отпускане на кредита, или бъде установено неизпълнение на задължение или нарушаване на изискване съгласно настоящите Общи условия или договора, или подадена от някой от тях неистинска или непълна декларация.
 4. Банката спазва екологичните и социални стандарти на Световната банка, нормативните изисквания, свързани с наложени санкции и ембарго от международните институции, българските и европейските разпоредби, регулиращи дейността по предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.
 5. Банката не финансира лица, обвинени в престъпления, свързани с банкрут и  несъстоятелност или други сериозни престъпления срещу собствеността.
 6. Банката провежда политика на нулева толерантност по отношение на потенциални клиенти, извършители на финансови престъпления, насочени срещу Банката, нейните акционери и дъщерни дружества, обслужваните от тях клиенти или работещите в тях служители и провежда активна политика срещу всички форми на финансови престъпления.
 7. Банката не участва в сделки и дейности, които служат за подпомагане избягването на данъчно облагане в България или други държави.

 

              Раздел ІІ. Обезпечения

 1. 8. При спазване на предвидените в закона ред и форма, кредитополучателят учредява или осигурява учредяването и поддържането от страна на трети задължени лица на обезпеченията по сключен договор за кредит в полза на Банката за гарантиране събирането в пълен размер на всички нейни вземания по и във връзка със сключен договор за кредит (в т.ч. главница, лихви, такси, комисиони и други разноски) до окончателното им погасяване.
 2. В случай, че стойността на предоставеното обезпечение бъде намалена и/или предоставеното обезпечение е заплашено от обезценяване и/или финансовото състояние на кредитополучателя се е влошило или е застрашено от влошаване и Банката счете, че размерът на предоставеното обезпечение е недостатъчен за гарантиране на вземането й, кредитополучателят се задължава, при първа писмена покана от страна на Банката, да предостави нови обезпечения и/или да намали задължението си до посочения в поканата размер и срок. В противен случай Банката има право да обяви кредита за предсрочно изискуем и да пристъпи към предсрочно събиране на вземането си като се удовлетвори от наличното обезпечение.
 3. Задължително обезпеченията по сключен договор за кредит следва да бъдат застраховани, като следва да се поддържат адекватни застраховки за срока на подписания договор за кредит.
 4. До окончателното погасяване на предоставения кредит, кредитополучателят не може да извършва каквито и да е действия на разпореждане с предоставеното обезпечение (в т.ч. и с част от него), включително и залагането му пред трети лица, обременяването му с тежести и/или промяна на местонахождението му без предварителното изрично писмено съгласие на Банката.

              Раздел IIІ. Такси и комисиони

 1. Еднократна такса за разглеждане на искане за кредит и за предварително проучване, платима в размерите, сроковете и при условията на Тарифата  и/или Бюлетина.
 2. Годишна комисиона за управление и обработка на кредит в съответствие с Тарифата и/или Бюлетина, действащи към момента на събиране на комисионата.
 3. Комисиона за предсрочно частично или пълно погасяване на кредита в размерите и съгласно условията на Тарифата и/или Бюлетина, действащи към момента на събиране на комисионата.
 4. При депозиране на искане за промяна в параметрите на кредита, кредитополучателят заплаща на Банката такси и комисиони в съответствие с Тарифата и/или Бюлетина, действащи към момента на депозиране на искането.
 5. Годишна комисиона за ангажимент върху неусвоената част на кредита в съответствие с     Тарифата и/или Бюлетина, действащи към момента на събиране на комисионата.
 6. Такса за изготвяне на проект за нотариален акт за учредяване на договорна ипотека/законна ипотека в размер определен в Тарифата и/или Бюлетина, действащи към момента на събиране на таксата.
 7. Такса за изготвяне на документи за вписване на особен залог в ЦРОЗ в размер определен в Тарифата и/или Бюлетина, действащи към момента на събиране на таксата.
 8. Банката си запазва правото едностранно да променя Тарифата и Бюлетина. Промените се обуславят от измененията на пазарната ситуация в страната и/или от промени в нормативни документи (закони, наредби, правилници валидни за Република България), от които зависи     определянето на специфична такса/комисиона. Измененията влизат в сила от деня на приемането им от Банката и са задължителни за страните. Банката уведомява кредитополучателя за промените чрез изнасяне на Тарифата и Бюлетина на видно място в банковите салони.
 9. При предсрочна изискуемост и/или прекратяване на договора за кредит възникналите задължения за плащане на такси и комисиони остават дължими до окончателното им погасяване като в случай, че са събрани от Банката, не подлежат на връщане.

 

              Раздел IV. Олихвяване

 1. Дългът по кредита се олихвява с годишен лихвен процент за редовен дълг, формиран от пазарен лихвен индекс и фиксирана надбавка.
 2. При нарушаване на сроковете за погасяване на главницата по кредита, Банката събира от кредитополучателя наказателна лихва върху просрочената част от главницата за времето на просрочието, и/или при предсрочна изискуемост на кредита, съгласно договора за кредит, която се начислява на годишна база и е незабавно изискуема от датата на настъпване на просрочието.
 3. Олихвяването на кредита се извършва на предварително определено от Банката ден нагодишна база act/360 дни, като лихвата се събира служебно от Банката от сметките на кредитополучателя, съгласно договореното, освен ако не е договорено друго.
 4. В случай, че кредитният рейтинг на Република България бъде променен, или ако чрез законодателни промени се увеличат или намалят разходите на Банката за минимални задължителни резерви или за задължителни вноски във Фонда за гарантиране на влоговете в  банките, Банката има право едностранно да променя лихвения процент, договорен по съответния индивидуален договор.

              24.1. Банката уведомява писмено, най-малко две седмици предварително,   кредитополучателя и солидарния(те) длъжник (ци)/поръчителите, ако има такива по кредита, с писмено уведомление до последните посочени от тях адреси за кореспонденция, относно  предстоящата промяна и датата, от която тя ще се прилага, а при анюитетни кредити – предоставя при поискване новия погасителен план със служебно преизчислени погасителни вноски по кредита. Липсата на изрично потвърждение за получаване на уведомлението, не освобождава кредитополучателя/ солидарния(те) длъжник(ци)/ поръчителите от задължението за плащане на лихвите съгласно промяната. Измененията влизат в сила от датата, посочена в уведомлението и са задължителни за страните, без да е необходимо допълнително писмено предоговаряне.

               24.2. В случай, че кредитополучателят / солидарният длъжник не е съгласен с промяната  на лихвата, той има право, до влизане в сила на изменението й, да погаси изцяло предсрочно  кредита, без да дължи заплащане на такса за предсрочно погасяване.

 

               Раздел V. Издължаване

 1. Кредитополучателят е длъжен да погасява задълженията си по главницата на кредита при спазване на сроковете по Погасителния план.
 2. За срок на погасяване се счита целия работен ден на договорената за падеж дата, през който Кредитополучателят е длъжен да осигури средства за погасяване на всички свои задължения към Банката с настъпил падеж. Банката има право още в началото на работния ден да събере всички дължими й към датата на падежа суми (такси, лихви, главници). В случай, че в началото на деня на падежа кредитополучателят не разполага с наличност по сметката, обслужваща кредита, Банката блокира тази сметка, до размер на вземането си. Ако до края на работния ден няма постъпления по тази сметка, Банката пристъпва към удовлетворяване на вземането си, от други негови сметки в Банката, при наличие на средства по тях.
 3. В случай, че падежът на някоя погасителна вноска е в неработен ден, за дата на плащането се приема първия следващ работен ден.
 4. В случай, че Кредитополучателят не извърши дължимото плащане на определената за това дата или ако извършеното от него плащане е в размер, по-малък от вземането на Банката по кредита, непогасената част от него се отнася в просрочие от датата на договорения падеж, а всички други сметки на кредитополучателя в Банката се блокират до размера на вземането.
 5. Задълженията по кредита - разноски, комисиони, лихви и главница, се погасяват от Кредитополучателя с постъпленията и наличностите по сметките му при настъпване на  изискуемостта им, като Банката има право служебно да задължи сметките.
 6. Кредитополучателят има право да погасява задълженията си и в друга конвертируема валута, различна от валутата на кредита, по официално обявения курс на Банката за деня, като курсовите разлики са за сметка на Кредитополучателя.
 7. Кредитополучателят е длъжен на датата на падежа на всяко отделно задължение за плащане на суми по кредита да осигури наличието на минимална наличност от средства (салдо) по сметките при Банката в размер не по-малък от размера на съответното задължение. При липса на необходимите средства по сметките му в Банката към съответната падежна дата, Банката отчита дължимата и непогасена сума като просрочена.
 8. В случаите, когато наличните средства по сметките са недостатъчни, Банката погасява дължимите суми, съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите в следния ред - разноски, лихви /вкл. наказателните/ и главница, освен ако не е уговорено друго.
 9. Кредитополучателят има право да погасява предсрочно кредита - частично или изцяло, след представяне писмено предизвестие до Банката не по-късно от два работни дни преди исканата дата на погасяване (в което посочва размера на предсрочно погасяваната сума), като по кредити, които са извън обхвата на Закона за потребителския кредит, кредитополучателят следва да заплати комисиона за предсрочно погасяване.

 

              Раздел VІ. Предсрочна изискуемост

 1. Банката има право да обяви кредита за предсрочно изискуем при настъпване на определени с договора условия (което се счита за прекратяване на правото на Кредитополучателя да усвоява суми по кредита и за изискване към Кредитополучателя да изплати напълно и незабавно, всякакви и всички дължими суми, ведно с лихвите, комисионите и таксите), като в случай, че претенциите на Банката не бъдат незабавно, напълно, безусловно и неотменяемо удовлетворени,  Банката има право, по свой избор и преценка да пристъпи към незабавно служебно събиране на изискуемите суми съгласно договора, както и чрез принудително изпълнение по реда на действащото законодателство срещу имуществото на кредитополучателя, включително и без съдебна намеса.
 2. При настъпване на условията за обявяване на кредита за предсрочно изискуем, Банката изпраща писмено уведомление за изпълнение на цялото задължение на адреса за кореспонденция на Кредитополучателя по договора, като кредитът се счита за предсрочно изискуем от датата, посочена от Банката в уведомлението.
 3. В случай, че Кредитополучателят не погаси задължението си в посочения в уведомлението допълнителен срок, Банката осчетоводява вземането си като просрочен дълг и го олихвява с  наказателна лихва.

            Раздел VIІ. Допълнителни клаузи

 1. С подписването на договор за кредит, Кредитополучателят, на основание съответно приложимите разпоредби на Наредба № 3 на БНБ условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, дава своето безусловно и неотменимо съгласие и упълномощава Банката да събира служебно от сметките му в Банката, всички свои вземания с настъпил падеж – комисиони, такси, лихви, главница и други вземания, възникнали по силата на и във връзка с действащите договори за кредит, както и в случаите на предсрочна изискуемост и/или да прихваща вземанията си срещу всякакви авоари на Кредитополучателя при нея.
 2. Кредитополучателят носи отговорност за верността на всички документи, разчети, обосновки, информации и данни, които са предоставени на Банката. Кредитополучателят е длъжен да обезщети Банката за всички претърпени от нея вреди и извършени разноски във връзка с правоотношения с трети лица, възникнали като резултат от невярна, непълна или ненавременна информация, предоставена от Кредитополучателя или от негови представители.
 3. Всички уведомления, покани, съобщения и документи изпратени от някоя от страните по сключен договор за кредит и достигнали до посочения от насрещната страна адрес за кореспонденция се считат за валидно получени/връчени и обвързват насрещната страна независимо дали същата е била открита на адреса и/или е потвърдила писмено или по друг начин получаването им. Страните се съгласяват, че уведомлението, поканата, съобщението или документът са достигнали до адреса за кореспонденция и винаги, когато има потвърждение от доставчика на пощенски или куриерски услуги, че са били доставени до адреса, но неприети или непотърсени от адресата.
 4. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията между Банката и Клиента, доколкото не противоречат и/или не е предвидено друго в специалните условия за даден вид банкова операция или услуга, които имат предимство.

 

 

 1. Настоящите Общи условия на УТБ „ГЛОБУС” АД са приети с Решение на Съвета на директорите № 1/22.11.2018 г. и влизат в сила от 22.11.2018 година.

 

Влогове, депозити и лихвени условия

0 Поръчки ГЛОБУС Услуги

ОБЩИ УСЛОВИЯ по СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ И СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

 

РАЗДЕЛ  I.   Общи положения

 

 1. УТБ „ГлобусАД (Банката) открива и води спестовни влогове и срочни депозити по искане на клиенти – местни и чуждестранни физически и юридически лица (Клиент).

 

 1. Спестовните влогове са банкови сметки за съхранение на пари, платими на виждане. Срочните депозити са банкови сметки за съхранение на пари, платими на определена дата (падеж).

 

 1. Видовете, валутите, сроковете, лихвените проценти и определените минимални суми по спестовните влогове и срочни депозити, предлагани от Банката, са подробно описани в „Лихвените условия по разплащателни сметки и депозитни продукти в УТБ „Глобус” АД и Тарифата за условията, таксите и комисионите, които УТБ „Глобус” АД прилага при извършване на банкови услуги на клиенти (Тарифата).

 

 1. Банката открива депозитни сметки и спестовни влогове след представянето от клиента на следните документи:

 

 

4.1. Клиент - юридическо лице или едноличен търговец е длъжен да представи:

 

    а) Единен идентификационен код (ЕИК)        БУЛСТАТ;

    б) Актуално удостоверение за регистрация на Клиента (издадено от Търговския

       регистър към Агенция по вписванията) или съдебно решение и актуално състояние по фирменото дело на клиента;

 

    в) Извлечение от учредителния акт на Клиента, с което се установяват правомощията за разпореждане с неговото имущество, в т.ч. и със средства по сметки;

 

    г) Лични данни на представляващите Клиента от документите за самоличност (лични карти/паспорти, др.).

 

    д) Декларация за съгласие за копиране на лични данни по ЗЗЛД на лицата по буква „ж” (подава се от пълномощник);

 

    е) Нотариално заверено пълномощно (ако има такова), с което лицето/та, които        управляват и представляват Клиента оправомощават друго лице/а да се        разпореждат с парите по сметката от името на титуляра.

 

    ж) Спесимен (образец) от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат със средствата по сметката от името на Клиента (лицата по б.в/ и б.е/), като подписите  на тези лица се полагат в присъствието на упълномощен служител на Банката или        следва да са заверени нотариално.

 

    з) Декларацията за действителен собственик съгласно по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП  във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП;

 

    и) други документи изисквани от Банката по нейна преценка.

 

 

 

 

 

4.2. Клиент - Физическо лице се задължава да представи:

 

    а) Лични данни по документ за самоличност на Клиента;

 

    б) Нотариално заверено пълномощно, (ако има такова), с което титулярът        оправомощава друго лице/лица да се разпореждат със сметката;

 

    в) документ за самоличност на упълномощеното лице. Упълномощеното лице попълва Декларация за съгласие за копиране на лични данни по ЗЗЛД;

 

    г) Спесимен (образец) от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат със средствата по сметката от името на Клиента, като подписите на тези лица се полагат в присъствието на упълномощен служител на Банката или следва да са заверени нотариално.

 

 1. Клиентът може да разкрива неограничен брой спестовни и депозитни сметки в Банката, по които да внася неограничено количество пари.

 

 1. Лихвата по спестовни влогове и срочни депозити се изчислява по начин, указан в Лихвения бюлетин.

 

 1. По откритата депозитна или спестовна сметка Клиентът дължи такси и комисиони съгласно действащата Тарифа.

 

 1. Банката има право да променя лихвените условия по спестовни и депозитни продукти и Тарифата за условията, таксите и комисионите, които прилага при извършване на банкови услуги на клиенти, за което уведомява клиентите чрез поставяне на съобщение на видно място в банковите салони и/или чрез публикуване на Интернет - страницата си.

 

 1. Титулярът е длъжен незабавно да уведоми Банката в писмена форма за всички настъпили промени в името, документите за самоличност, адреса, както и други обстоятелства, които са от съществено значение за деловите им отношения,     представяйки документи, удостоверяващи промените. Измененията имат сила по     отношение на Банката само от момента, в който е била писмено уведомена за тях.

 

 1. Наличността по влоговите и депозитните сметки и движението по тях представляват банкова тайна. Сведения по тях се предоставят само на титулярите и упълномощените по съответния ред с нотариално заверено пълномощно лица или по установения от Закона ред. Сведения за депозитите на починал титуляр се дават на наследниците му след представяне на удостоверение за наследници и акт за смърт.

 

 1. Банката приема и изпълнява в съответствие с действащото законодателство запорни съобщения за налагане на запор върху паричните средства по влоговите и депозитните сметки.

 

 1. Паричните средства по спестовните влогове и стандартните срочни депозити са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размер на 196 000 лева и по реда, предвиден в Закона за гарантиране на влоговете в банките.

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ. Спестовни влогове

 

 1. Банката приема и извършва вноски и тегления по спестовни влогове съгласно условията на сключения договор, Общите разпоредби за платежни услуги към договора и настоящите Общи условия.

 

 1. Лихвата по спестовните влогове се начислява върху ежедневните салда и е платима в края на календарната година или при закриване на сметката.

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. Срочни депозити

 

 1. Срочни депозити се откриват чрез внасяне на пари в наличност или чрез прехвърляне на суми от други влогове и сметки, открити в Банката.

 

 1. Банката приема и извършва вноски и тегления по срочни депозити съгласно условията на сключения договор, Общите условия на банката за еднократни платежни операции и настоящите Общи условия.

 

 1. Лихва по депозитите се начислява от датата на сключване на договора за депозит и е платима на падеж, заедно с внесената сума или на датите за лихвени плащания, описани в „Лихвените условия по разплащателни сметки и депозитни продукти”.

 

 1. При изплащане на лихви по депозитни сметки на местни физически лица:

18.1. Банката изплаща лихва по депозитна сметка (на падеж, при предсрочно прекратяване или на стандартни лихвени периоди преди падежа), като удържа от сумата дължимия окончателен данък съгласно действащото законодателство.

 

18.2. При авансово изплащане на лихвата или при изплащането й на стандартни лихвени периоди преди падежа на депозити, при които на падеж/при предсрочно прекратяване се преизчислява действително дължимата лихва, Банката удържа дължимия окончателен данък на падежа/датата на предсрочно прекратяване от сумата на изплатената на падежа/датата на прекратяване лихва, а в случай, че същата е недостатъчна  - от сумата на главницата по депозита.

18.3 Ако датата на падежа е неработен ден, титулярът се разпорежда със средствата по     депозита на първия следващ работен ден.

 

 1. Договорът за срочен депозит може да бъде прекратен предсрочно, без предизвестие, освен ако с договора не е уговорено друго, но всяко теглене на цялата депозирана сума или част от нея преди датата на падеж се счита за нарушаване на условията по депозита.

 

 1. При нарушаване на условията на депозита Банката изплаща лихви, определени в „Лихвени условия по разплащателни сметки и депозитни продукти”.

 

 

 

 

Настоящите Общи условия на  УТБ „Глобус” АД влизат в сила от 22.11.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лихвени условия по разплащателни сметки

 и депозитни продукти   в УТБ " ГЛОБУС” АД

 

 

 

 

 1. I. СТАНДАРТЕН ДЕПОЗИТ в     BGN,     EUR   и    USD

 

 1. II. БАЗА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ   НА   ЛИХВИ

 

III.  ПЕРИОД   НА  ОЛИХВЯВАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

Срок в месеци/

годишна лихва

 

BGN

 

EUR

 

USD

 

1 месец

0,05%

0,05%

0,05%

 

3 месеца

0,10%

0,10%

0,10%

 

6 месеца

0,20%

0,20%

0,20%

 

1 година

0,30%

0,30%

0,30%

 

Безсрочен

 

0,05%

0,05%

0,05%

 

 

 1. II. БАЗА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ   НА   ЛИХВИ

 

Разплащателни сметки на индивидуални и

бизнес клиенти                                                                                        365/365 (366/366)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разплащателни сметки на

финансови институции                                                                           360/360

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Депозитни сметки на индивидуални

и бизнес клиенти                                                                                     365/365 (366/366)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Спестовни сметки                                                                                   360/360

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

III.  ПЕРИОД   НА  ОЛИХВЯВАНЕ

 

 

Разплащателни сметки – годишно

Депозитни сметки – съгласно договорения срок

Спестовни сметки – годишно

 

Забележка:

 

      ♦ Сметки за средства на клиенти на частни съдебни изпълнители – не се олихвяват

      ♦ Сметки за средства на клиенти на застрахователни брокери и агенти, както и физически лица със свободни професии – стандартно олихвяване като разплащателна сметка 

 

Тарифа

1 Поръчки ГЛОБУС Документи

РАЗДЕЛ I        ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ

 

Чл.1 Такси за откриване на банкови сметки

 

 

Т.1 Разплащателни сметки

 

- на физически лица

без такса

- други клиенти в национална валута

10,00 BGN

- други клиенти в чуждестранна валута

5 EUR

Т.2 Ескроу сметка

по договореност

Т.3 Специални сметки (Набирателни, ликвидационни, особени, акредитивни и други в национална и чуждестранна валута)

 

- за откриване на сметка в национална валута 

10,00 лв.

- за откриване на сметка в чуждестранна валута

5 EUR

Т.4  Депозитни сметки на физически и други клиенти

без такса

Т.5 Бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки

без такса

Чл. 2 Месечни такси за поддържане на банкови сметки

 

Т.1 Разплащателни на физически лица

 

а) в национална валута

без такса

б) в чуждестранна валута

без такса

Т.2 Акредитивни сметки и сметки със специално предназначение на физически лица

 

а) в национална валута

по договаряне

б) в чуждестранна валута

по договаряне

Т.3   Разплащателни, набирателни, акредитивни, ликвидационни, особени, ескроу и други сметки на други клиенти

 

а) в национална валута

7,00 лв.

б) в чуждестранна валута

3,5 EUR

Т.4 Депозитни сметки на физически лица и други клиенти/ в т.ч. и спестовни сметки на физически лица

 

а) в национална валута

без такса

б) в чуждестранна валута

без такса

Т.5. Бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки

без такса

Т.6 Сметки под условие

по договаряне

Чл.3 Лихви по банкови сметки  – УТБ ”Глобус”АД

прилага лихвени проценти по привлечени средства в национална и чуждестранна валута съгласно Приложенето „Лихвени условия” , ако в конкретния договор не е предвидено друго

 

Чл. 4. Такси за закриване на сметки

 

Т.1 Разплащателни, акредитивни и сметки със специално предназначение на физически лица

 

а) в национална валута

2,00 лв.

б) в чуждестранна валута

1 EUR / USD

Т.2 Разплащателни, акредитивни, осабени, ликвидационни, ескроу сметки на други клинти

 

а) в национална валута

15,00 лв.

б) в чуждестранна валута

8 EUR

Т.3 Набирателни сметки на други клиенти

 

а) в национална валута

15,00 лв.

б) в чуждестранна валута

8 EUR

Т.4 Депозитни сметки на физически лица и други клиенти

 

а) в национална валута

без такса

б) в чуждестранна валута

без такса

Т.5 Бюджетни, извънбюджетни и набиратени сметки

без такса

 

 

РАЗДЕЛ II        КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

 

Чл. 1 Касови операции в национална валута

 

Т. 1 За вноски

над 3000 лв –  2%

Т. 2 За тегления

 

а) от разплащатерлни, ликвидационни, особени, набирателни, акредитивни  и други сметки на други клиенти

до 3000 лв. без такса, над 3000 – 0,1% за частта над 3000 лв.

б) от депозитни сметки на други клиенти

без комисиона

Т. 3 По депозитни и разплащателни сметки на физически лица, които не са търговци

 

а) внасяне на суми в брой

 

- по срочни депозити

без комисиона

- по разплащателни сметки и депозити на виждане

до 3000 лв. без такса; над 3000 лв. - 0,10%

б) теглене на суми в брой

 

- от срочни депозити

 

без комисиона

- от разплащателни сметки и депозити на виждане

до 3000 лв. без такса; над 3000 лв. - 0,10%

Т.4 Касови операции за суми над 100 000 лв.

по договаряне

Чл. 2 Касови операции в чуждестранна валута

 

Т. 1 Теглене в брой

 

а) от разплащателни, ликвидационни, особени, набирателни, акредитивни  и други сметки на други клиенти

до 1500 лв. – без такса, над 1500 – 0,20%

б) от депозитни сметки на други клиенти

без комисиона

Т. 2 Внасяне в брой

над 1500 – 0,20%

Т.3 Касови операции за суми над 100 000 лв.

по договаряне

Т. 3 По депозитни и разплащателни сметки на физически лица, които не са търговци

 

а) внасяне на суми в брой

 

- по срочни депозити

без такса

- по разплащателни сметки и депозити на виждане

До 1500 лв. – без такса, над 1500 – 0,20% за частта над 1500 лв.

б) теглене на суми в брой

 

- от срочни депозити

без комисиона

- от разплащателни сметки и депозити на виждане

без такса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III.    РАЗПЛАЩАНИЯ

 

В национална валута

 

Чл. 1 Вътрешнобанкови плащания между клиенти на УТБ ”Глобус” АД

 

Т. 1 За плащания на гишета и по електронен начин

- от сметки на физически лица

0,50 лв.

- от сметки на други клиенти

0,70 лв.

Чл. 2 Вътрешнобанкови плащания на един и същи клиент

 

 Т.1 – за физически лица 

без такса

Т. 2 – за юридически лица

без такса

Чл. 3 Междубанкови безкасови плащания в национална валута, инициирани от клиент на банката

 

Т. 1 за плащания, инициирани на гишетата на банката

 

 

1,50 лв.

Т. 2 за плащания, инициирани по електронен начин (Интернет банкиране)

 

1,00 лв.

Т.3    за плащания (вносни бележки) през ePay.bg

0,80 лв.

Т4.   за плащане по преводно нареждане за директен дебит

1,50 лв.

Т.5   за плащания към администратори на публични вземания

1,50 лв.

Чл. 4 Междубанкови плащания в национална валута с депозиране на пари в наличност

 

Т.1 с превод чрез БИСЕРА

до 500 лв. - такса 2,00 лв; над 500 лв.- 2,00 лв + 0,75% за сумата над 500 лв.

Т.2   с превод чрез РИНГС

1%,   мин.20 лв.

Т. 3   за плащания към администратори на публични вземания, инициирани на гишетата на банката

до 500 лв. -такса 2,00 лв; над 500 лв.- 2,00 лв + 0,75% за сумата над 500 лв.

Чл. 5  Разплащания чрез РИНГС

12,00 лв.

В чуждестранна валута

 

Чл. 6 Вътрешнобанкови плащания между клиенти на УТБ „Глобус” АД

 

Т. 1 За плащания на гишета и по електронен начин

- от сметки на физически лица

 

0,25 EUR

 - от сметки на други клиенти

0,35 EUR

Чл.7  Безкасови преводи на един и същи клиент в УТБ „Глобус” АД

 

Т. 1 за физически лица

Без такса

 

Т. 2 за други клиенти

Без такса

 

ЧЛ.8  Вътрешнобанков безкасов превод, получен от клинти на банката

Без такса

Чл. 9 Получени преводи от други банки

 

 

- за суми  до 500 евро, вкл.

2 EUR

 

- за суми над 500 евро

 

 

 

0,1%,   мин 5 EUR макс.  200 EUR

 

Чл.10 Наредени междубанкови преводи

 

Т.1 За преводи в евро

до 100 EUR – 5 EUR,

над 100 EUR  – 0,15% , мин. 10 EUR, макс. 300 EUR

Т.2  За преводи в други чуждестранни валути

до 100 EUR – 5 EUR, 

над 100 EUR – 0,15%,  мин. 10 EUR, макс. 300 EUR

Т.3  От сметка за лечение

10 EUR

Чл. 11 Допълнителни такси

 

Т.1 Експресен превод  по изрично искане на клиента

не се прилага

Т.2 Запитване за получени преводи от други банки, освен реалните разноски

10 EUR

      

 

 

 РАЗДЕЛ IV      ОПЕРАЦИИ С БАНКОВИ КАРТИ

 

Чл.1 Операции с електронни дебитни карти /ЕДК/:

 

 

Т.1 Издаване на дебитна карта, допълнителна карта или подновяване поради изтекъл срок на валидност

безплатно

Т.2 Издаване или подновяване на повече от една карта на един картодържател

5,00 лв.

Т.3 Подновяване поради забравен ПИН-код, загубване, открадване, повреда и др. по време на срока на валидност на картата  

 

5,00 лв.

Т.4 Повторно издаване на ПИН код

2,00 лв.

Т.5. Минимален неснижаем остатък по сметка, за всяка издадена дебитна карта

5,00 лв.

Т.6 Теглене на пари в брой от терминално устройство АТМ /банкомат/ или чрез ПОС терминал в България

 

а) чрез ПОС терминал в офис на банка или от терминално устройство АТМ /банкомат/

 

- от устройство АТМ /банкомат/ или чрез ПОС терминал на 

УТБ ”Глобус”АД

 

0,20 лв. АТМ /1,00 лв. ПОС

- от устройство АТМ /банкомат/ или чрез ПОС терминал на друга банка

 

0,65 лв. АТМ /1,00 лв. ПОС

Т.7 Плащане чрез ПОС терминал в България

0,20 лв.

Т.8 Плащане на периодични сметки чрез АТМ /банкомат/

0,20 лв.

Т.9 Плащане на периодични сметки по телефон и интернет

0,20 лв.

Т.10 Парични преводи с картата от АТМ и в Интернет

0,20 лв.

Т.11 Проверка на салда и движения по картова сметка - собствен/чужд АТМ

0,10 лв.

Чл.2 Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал в офис на Банката с дебитна карта, издадена от друга българска банка

 

3%, мин. 5,00 лв.

Чл.3 Други услуги, свързани с дебитни карти

 

Т.1 Плащане на стоки и услуги от АТМ чрез меню bPay

Прилага се съответната такса за плащане чрез ПОС терминал в България

Т.2   SMS за транзакции с карта

 

0,15 лв.

Чл.4. Международни кредитни карти MasterCard Standard / VISA

Classic

 

4.1. Обикновено издаване  – до 10 работни дни

 

Без такса

4.2. Годишна такса за поддържане на основна карта

50,00 лв.

4.3. Подновяване на карта при изтичане срока на валидност

Без такса

4.4. Теглене на суми в брой от банкомат

3,0%, мин. 5,00 лв

4.5. Теглене на суми в брой от ПОС-терминал

 

3,0%, мин. 8,00 лв

4.6. Покупка на стоки и услуги чрез ПОС-терминал

Без такса

4.7. Справки за сметка от банкомат

0,60 лв

4.8. Месечно извлечение на хартиен носител 

1,00 лв.

4.9. Месечно извлечение по e-mail

 

Без такса

 

 

 

РАЗДЕЛ V.     КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ

 

Чл. 1 ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ на ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Т.1  Такса за кандидатстване

30,00 лв.

1.2  Лихва

9,15%

1.3. Такса за усвояване

 

 

1,60%  и годишна такса 0,5% за остатъка

Чл. 2 ИПОТЕЧНО КРЕДИТИРАНЕ на ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

 

Т.1 Такса за кандидатстване

200,00  лв.

Т.2 Такса за предсрочно погасяване

без такса след третата година

Т.3 Лихва

6,20 %

Т.4. Такса за оценка на имота

85,00 лв.

Т.5 Еднократна такса за усвояване

0,75%

Т.6 Годишна такса за управление, платима месечно върху остатъка от кредита

 

0,50%  

ЧЛ.3 КРЕДИТИРАНЕ на ДРУГИ КЛИЕНТИ (ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА и ЕТ) - Кредит за оборотни средства

 

 

Т.1 Лихва

 

 

- при кредит в национална валута

 

9,35%

- при кредит в евро

 

 

8,90%

Чл. 4  КРЕДИТИРАНЕ на ДРУГИ КЛИЕНТИ (ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА и ЕТ) – Инвестиционен кредит

 

Т.1 Лихва

 

- при кредит в национална валута

9,00%

- при кредит в евро

8,00%

Т.2. За изготвяне на ипотека за обезпечаване на кредит или банкова гаранция

до 50 000 лв - мин.100 лв.; от 50 000 до 500 000 лв – мин. 150 лв.

Т.3. За вписване на залога в ЦРОЗ

100,00 лв.

Т.4 Такси за извършени оценки на активи, предлагани за обезпечение по кредитни сделки

 

 

0,5%  върху размера на искания кредит

Чл. 5. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

 

Т.1 Издаване на банкова гаранция

0,25% от сумата, минимум 10 лв.

Т.2 За поддържане на банкова гаранция

0,8% за тримесечие или част от него

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VІ        ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

 

Чл.1 Покупка и продажба на чуждестранна валута

 

Чл.1 Покупка и продажба на чуждестранна валута по банкови сметки при банката

без такси и комисиони

Чл.2 Касови покупки и продажби

0,1% от сумата

Чл. 2 Замяна на един вид валута с друг

 

- за суми до 50 000 EUR

0,50%

- за суми над 50 000 EUR

без комисиона

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІ        ИНКАСА НА ДОКУМЕНТИ И ТЪРГОВСКИ ЕФЕКТИ

 

Чл.1 Предаване на документи

 

- срещу заплащане

0,20%, мин 50 EUR, макс 300 EUR

- срещу акципт

0,25%, мин 40 EUR, макс 300 EUR

Чл. 2 Връщане на неизплатени инкасови документи

 

20 EUR

Чл. 3 Рекламация

 

20 EUR

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ         ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ

 

Чл. 1 Документарни акредитиви, открити от банката

 

Т.1 Телекс /SWIFT предизвестие

30 EUR

Т.2 Откриване, обработка и плащане по акредитив, за тримесечие или част от него

 

- за суми до 500 000

по договаряне

- за суми над 500 000

по договаряне

Чл. 3 Промяна на условията

 

50 EUR

 

 

 

РАЗДЕЛ IX           ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

 

Чл. 1 Консултации по валутно-финансови, пазарни, кредитни и други въпроси, изготвяне на документи

 

По договаряне

Чл. 2 Събиране на сведения за чуждестранни фирми по искане на клиент

 

50 EUR

Чл. 3 Издаване на удостоврения

 

- на физически лица

15,00 лв.

- на други клиенти

30,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРИФАТА е в сила от 22.11.2018 г. съгласно решение на Съвета на директорите, Протокол 2/22.11.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ    1    към ТАРИФА на БАНКАТА

 

ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ

И ДЕПОЗИТНИ ПРОДУКТИ

на  УТБ " ГЛОБУС”  АД

 

 

                                       Лихвени условия по разплащателни сметки

 и депозитни продукти   в УТБ " ГЛОБУС” АД

 

 

 1. I. СТАНДАРТЕН ДЕПОЗИТ в     BGN,     EUR   и    USD

 

 1. II. БАЗА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ   НА   ЛИХВИ

 

III.  ПЕРИОД   НА  ОЛИХВЯВАНЕ

 

 

 

Срок в месеци/

годишна лихва

 

BGN

 

EUR

 

USD

 

1 месец

0,05%

0,05%

0,05%

 

3 месеца

0,10%

0,10%

0,10%

 

6 месеца

0,20%

0,20%

0,20%

 

1 година

0,30%

0,30%

0,30%

 

Безсрочен

 

0,05%

0,05%

0,05%

 

 

 1. II. БАЗА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ   НА   ЛИХВИ

 

Разплащателни сметки на индивидуални и

бизнес клиенти                                                                                        365/365 (366/366)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разплащателни сметки на

финансови институции                                                                           360/360

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Депозитни сметки на индивидуални

и бизнес клиенти                                                                                     365/365 (366/366)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Спестовни сметки                                                                                   360/360

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

III.  ПЕРИОД   НА  ОЛИХВЯВАНЕ

 

 

Разплащателни сметки – годишно

Депозитни сметки – съгласно договорения срок

Спестовни сметки – годишно

 

Забележка:

 

      ♦ Сметки за средства на клиенти на частни съдебни изпълнители – не се олихвяват

      ♦ Сметки за средства на клиенти на застрахователни брокери и агенти, както и физически лица със свободни професии – стандартно олихвяване като разплащателна сметка